Scope 12

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonnestroom installaties, ook wel PV-installaties genoemd. Daarnaast zijn er helaas legio voorbeelden te noemen die uitwijzen dat ook het brandrisico niet uitgevlakt mag worden.

Vooral dit laatste is bij de verzekeraars niet onopgemerkt gebleven. Zoals ook SCIOS Scope 10 “veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel” een reactie is op de vraag vanuit de verzekeraars zal ook SCIOS Scope 12 gericht zijn op het in kaart brengen van de risico’s.

 

Het uitgangspunt van de SCIOS Scope 12 certificatieregeling is het komen tot:

1. Een gestandaardiseerde inspectiemethode (geborgd in SCIOS Technische Document 18);

2. Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (geborgd in de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);

3. Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur.

 

De veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. SCIOS Scope 12, en daarmee ook SCIOS Technisch Document 18, is een uitbreiding op SCIOS Scope 8 “Inspecties van Elektrische Installaties”.

Waarom?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

1. Het is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

2. De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;

3. U voorkomt mogelijke schade.

 

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

Wie?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

 

Om deze certificatie te behalen beoordeeld een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) het inspectiebedrijf op:

 

het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;

de kennis en bekwaamheid van haar medewerkers.

Bij een positieve beoordeling word het SCIOS-certificaat aan het inspectiebedrijf verstrekt. Deze beoordeling dient periodiek te worden herhaald om het certificaat te behouden.

 

Wanneer?

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het Technisch Document en de bijhorende Kennis- en bekwaamheidseisen. Naar verwachting zullen deze documenten eind Q1-2020 definitief gemaakt worden en dienen de Certificerende Instanties eind Q2-2020 ingericht te zijn om over te kunnen gaan tot het certificeren van de inspectiebedrijven.

 

Wilt u uw Zonnestroom installatie nu al laten beoordelen door één van onze deskundige dan kunnen wij dat prima voor u uitvoeren aan de hand van de geldende normeringen. U krijgt een gelijkwaardig product echter nog niet verbonden aan de aankomende certificatieregeling.